Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Upgrade-Joomla 2014


Artikel 1. Definities
1.1. Upgrade-Joomla / Upgrade-Joomla: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34300626.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Upgrade-Joomla een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3. Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering
2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Upgrade-Joomla zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Upgrade-Joomla alleen bindend indien en voor zover deze door Upgrade-Joomla uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Upgrade-Joomla is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3. Verplichtingen Upgrade-Joomla
3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Upgrade-Joomla dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3.2. Het is Upgrade-Joomla niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever, met uitzondering van wijzigingen die Upgrade-Joomla noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de opdracht en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.
3.3. Upgrade-Joomla spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever
4.1. Opdrachtgever stelt Upgrade-Joomla steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
4.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Upgrade-Joomla het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.
4.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Upgrade-Joomla, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Upgrade-Joomla zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
4.4. Opdrachtgever vrijwaart Upgrade-Joomla van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
4.5. Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.
4.6. Zonder toestemming van Upgrade-Joomla is het Opdrachtgever verboden de door Upgrade-Joomla verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
4.7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
4.8. Upgrade-Joomla heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Upgrade-Joomla niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
4.9. Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Upgrade-Joomla en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Upgrade-Joomla mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.
4.10. Het door Opdrachtgever aan Upgrade-Joomla geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Upgrade-Joomla en Opdrachtgever.
4.11. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Upgrade-Joomla, dat al het door Opdrachtgever aan Upgrade-Joomla verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Upgrade-Joomla te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 5. Offertes
5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Upgrade-Joomla het recht de prijzen hierover aan te passen.
5.3. Offertes van Upgrade-Joomla zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 6. Prijzen
6.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
6.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 7. Levertijd
7.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Upgrade-Joomla wordt ontvangen.
7.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. Wijziging opdracht
8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
8.2. Indien Upgrade-Joomla, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtsbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Upgrade-Joomla gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst
ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen,
documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Upgrade-Joomla of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
9.3. Het is Upgrade-Joomla toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Upgrade-Joomla door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 10. Software en Programmatuur
10.1. Upgrade-Joomla maakt gebruik van het open source Content Management Systeem Joomla! Joomla! is vrijgegeven onder de GNU/GPL Licentie. Een 'human readable' versie daarvan is opgesteld door Creative Commons. Hier lees je de  complete licentie kun je daar terugvinden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Opdrachtgever verklaart Upgrade-Joomla nooit aansprakelijk te stellen voor eventuele beschadiging van de website door welke oorzaak dan ook (vandalisme, uitvallen server en/of andere (technische) mankementen) waardoor data verlies en/of derving van inkomsten optreedt.
11.2. Voor technische problemen met server, host en/of de database van Opdrachtgever’s website is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk.
11.3. Upgrade-Joomla bewaart een kopie van de Joomla installatie en van de database (alleen indien Opdrachtgever de toegangsrechten tot de database heeft verstrekt), deze kopieën kunnen op verzoek op een CD worden gebrand en aan Opdrachtgever worden aangeleverd.
11.4. Upgrade-Joomla aanvaardt wettelijke verplichtingen tot  schadevergoeding indien er sprake is van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de schriftelijke overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
11.5. Buiten de in artikel  11.4. genoemde gevallen rust op Upgrade-Joomla geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.  
11.6. De aansprakelijkheid van Upgrade-Joomla wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Upgrade-Joomla onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Upgrade-Joomla ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Upgrade-Joomla in staat is adequaat te reageren.
11.7. Opdrachtgever vrijwaart Upgrade-Joomla voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Upgrade-Joomla geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.
11.8. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Upgrade-Joomla door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Upgrade-Joomla kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 12. Domeinnamen en IP-adressen
12.1. Indien is overeengekomen, dat Upgrade-Joomla voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
12.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Upgrade-Joomla vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
12.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Upgrade-Joomla, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
12.4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Upgrade-Joomla tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Upgrade-Joomla geen bemiddeling heeft verleend.

Artikel 13. Betaling en Oplevering
13.1. Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijft de website in beheer van Upgrade-Joomla. Dit beheer houdt in dat Upgrade-Joomla een gebruikersaccount met SuperAdministrator rechten heeft om in te kunnen loggen op de website. U ontvangt de inlogcodes zodra uw betaling is ontvangen.
13.2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Upgrade-Joomla niet nakomt is Upgrade-Joomla zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de opgeleverde website offline te zetten.
13.3. Zodra de betalingen door Upgrade-Joomla zijn ontvangen, wordt de website opgeleverd, dit houdt in dat Opdrachtgever de volledige en unieke toegang tot de website door Upgrade-Joomla krijgt overgedragen.
13.4. Opdrachtgever dient de door Upgrade-Joomla uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen.
13.5. Betalingen dienen ten hoogste 14 werkdagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
13.6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
13.7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, suréance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 14. Geheimhouding
14.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
14.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 15. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
15.1. Upgrade-Joomla behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
15.2. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 16. Slotbepalingen
16.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
16.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
16.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
16.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Mocht u na het lezen van onze (web)applicatie Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze (web)applicatie Algemene Voorwaarden, neem dan gerust per e-mail contact op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Welke Joomla versie heeft u?

Voordelen Upgrade-Joomla

 Gemakkelijk

 Tijdsbesparing

 Lage prijs (vanaf € 295,-)

 Veiligheid & bescherming

 Toekomstgericht